RODO

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) CENTRUM USŁUG BHP "SAMP" Paweł Kubiak zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO osoby, których dane Firma dysponuje informuje, że:

 1. Firma CENTRUM USŁUG BHP "SAMP" Paweł Kubiak z siedzibą w 63-600 Kępno, Al. Marcinkowskiego 11a/12 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, złożonych do nas wniosków, prowadzoną korespondencją.Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez CENTRUM USŁUG BHP "SAMP" Paweł Kubiak, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 180, poz. 1860). oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
 2. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez CENTRUM USŁUG BHP "SAMP" Paweł Kubiak dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania wniosków oraz umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Firma ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez CENTRUM USŁUG BHP "SAMP" Paweł Kubiak, w tym profilowaniu.
 4. Prawa przysługujące naszym klientom:
  • dostęp do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. CENTRUM USŁUG BHP "SAMP" Paweł Kubiak przechowywać będzie Państwa dane osobowe zgromadzone w zasobach Firmy przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z CENTRUM USŁUG BHP "SAMP" Paweł Kubiak umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Jako Administrator Danych, informujemy, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Z Administratorem można się kontaktować:

 • telefonicznie: 698 957 927
 • drogą elektroniczną: kontakt@samp-bhp.pl